ايمان از ديدگاه مولانا

ايمان از ديدگاه مولانا   به اعتقاد مولانا کسانی‌که از شراب عشق الهی سیراب شده اند، خواه ناخواه ایمانشان درگفتار، کردار واعمالشان ظاهر می شود و ...